مشاوره دوشنبه هشتم آذر ۱۳۸۹ 16:29

 

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

معرفی کتاب شنبه یکم مهر ۱۳۹۱ 11:16

به اطلاع همه اساتید و دانشجویان می رساند با همت بالای دکتر مجید کفاشی دو کتاب باعناوین کاربرد آمار توصیفی در پژوهش اجتماعی و کاربردآمار استنباطی در پژوهش اجتماعی به چاپ رسیده است که هفته آینده وارد بازار کتاب می شود.

داودخانی

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

عیدتان مبارک سه شنبه یکم فروردین ۱۳۹۱ 8:44

کارت پستال های تبریک عید نوروز 1391 - www.Pix4Pix.net

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

عکسهای ترم پاییز 89 چهارشنبه بیست و نهم دی ۱۳۸۹ 15:20
 

برای دیدن عکسها لطفا به ادامه مطلب مراجعه فرمایید.

 


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

Abstract سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ 0:18

REVIEWING THE METHODS OF DEVELOPING THE INVOLVMENT OF PEOPLE IN TOURISM INDUSTRY

(Studied case: Khouzestan province)

 Dr. Esmaeil Kavousi

Faculty of Management and Economics I.A.U. Science and Research Branch

Poonak st. Hesarak Ave- I.A.U. Tehran-Iran

ekavousi@yahoo.com

 Majid kaffashi,P.hD In Sociology

Faculty member of social sciences department,Islamic Azad University

Roudhen Branch, Tehran (Iran)

E-mail address: majidkaffashi@gmail.com

Organization E-mail: article@rsh.rvp.iau.ir

Abstract

  In this article, in order to identify the methods of developing the involvement of people in improving the tourism industry in Khouzestan province, the importance of tourism industry and its role in the national income of the country are first pointed out. Afterwards, the condition of Iran is described with its background of ancient civilization and variety of attractions and outstanding regional position. This article which deals with studying the methods of developing the involvement of people in improving the tourism industry, reviews some variables including people’s confidence on security and judicial organizations, people’s confidence in Islamic Republic of Iran and the informing work of media which affect  individual’s involvement in developing tourism industry. This is done according to the data from the investigation.

Key words:

  Tourism industry, involvement, security, confidence on the system, media

 Introduction

Tourism has long existed among human communities in different forms, and has so far gradually evolved through historical processes. This phenomenon is based on the fundamental factor of travel and moving, which itself emerged from various needs of psychological, cultural, social and environmental of human (Rezvani, 1995:8). The great diversity of climate and temperature in different parts of the country and numerous unique natural places have been the reason for tour and journey to become part of culture of our country’s people, and for visiting nature and passing hours in natural sites to become meaningful. Travelling has a special position and importance in Iran’s general culture for being a way to develop information and cognition, and as Iran has very various climate conditions in every part of it, in each season people are attracted by each part. Also, its rich and old culture and its cultural variety have been motivating people to travel (Alvani & Dehdashti, 1994:9). Tourism is a bridge between countries and far and near cultures, and links people and nations together. It takes us to other worlds and develops our minds and thoughts. Tourism leads to job producing and providing incomes. It improves peace and good relationship among countries and increases people’s knowledge, and in this respect it has become a public and general issue (Alvani, 1994:13). Tourism is today an important and effective economical and physical matter and is fundamental factor for social and cultural communication and is mentioned and studied as an international problem (Parsaeian & Aerabi, 1998:438).

   Tourism industry is one of the most important and various and lucrative industries in twenty first century, and it will be at the top of the table of lucrative industries of the world. The income from this industry has an increased value for national economy of every country. Therefore, many countries have considered this industry as the main way of having income, employment, developing private sections and improving economical bases. Communities which are not successful in using natural resources for producing things have considered this industry highly (Chuck Y. Gee, 1998).

   Considering the fact that problems of tourism industry in Iran are too many and complicated, some systematic solutions are needed to be selected from different points of view, which can be helpful for the development and revolution of this industry in Iran. In this essay, the role of advertisement in tourism development is studied. Because, advertisement not only makes touristic regions known, but also it includes training and building culture, and can make tourism industry develop in long-term. 

 

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

تاثیر شاخصهای اجتماعی و فرهنگی سه شنبه بیست و هشتم دی ۱۳۸۹ 0:9

 بر ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی

 چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان«بررسي عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389»است.هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیر گذار بر میزان اعتماد اجتماعی در بین شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استعانت از نظریه های مرتبط،عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با طرح پرسشهایی که آیا عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان اعتماد اجتماعی به دانشگاه آزاد اسلامی موثر است؟ ضریب تاثیر کدام یک از عوامل و شاخص‌ها بیشتر است؟،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 1000 نفر از دانشجویان واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی و والدین آنها هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای انجام مباحث مدلسازی از نرم افزار spss  استفاده شده است.

نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی رابطه معنی داری و مستقیم بین شاخصهای متغیر های مستقل عوامل فرهنگی و اجتماعی با متغیر وابسته میزان اعتماد اجتماعی حکایت دارد.مهمترین معرف های شاخصهای فرهنگی به ترتیب اهمیت غنی بودن کتابخانه،کیفیت آموزشی،امکانات و فضای آموزشی است.به عبارت دیگر با ارتقاء کمی و کیفی شاخصهای فرهنگی،میزان اعتماد به دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می یابد.همچنین مهمترین معرف های شاخصهای اجتماعی به ترتیب اهمیت پایگاه اجتماعی فرد و جایگاه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی است به عبارت دیگر با ارتقاء کمی و کیفی شاخصهای اجتماعی،میزان اعتماد به دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می یابد. میزان اعتماد به دانشگاه آزاد اسلامی در بین دانشجویان به تفکیک رشته تحصیلی و گروههای سنی متفاوت است و  این میزان در مقاطع تحصیلی پایین تر بیشتر است.

واژه های کلیدی: اعتماد اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی

مقدمه

انسان به حکم اینکه موجودی اجتماعی است وبه تعبیری تمایل به زندگی اجتماعی ریشه در فطرت اودارد ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است.ارتباطی که درپرتو آن موفق گردد مشکلات ونارسایی های خود را مرتفع نماید وبطور متقابل در رفع مشکلات وکاستیهای متعدد دیگران مؤثر باشد.اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است وزمینه ساز مشارکت وهمکاری در میان اعضای جامعه می باشد در فضای مبتنی براعتماد ابزارهایی چون زور واجبار برای رعایت قوانین ومقررات وحق وحقوق دیگران،کارایی خود را ازدست می دهند.اعتماد درسطح کلان ودر روابط اجتماعی یکی از مهمترین شروط مبادله است.به قول جورج زیمل :بدون اعتماد عمومی افراد به یکدیگر،جامعه تجزیه می شود. به گفته کلمن:اعتماد آن نوع رابطه کیفی است که قدرت

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

 بر ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی

 چكيده

پژوهش حاضر با عنوان«بررسي عوامل آموزشی و تربیتی مؤثر بر ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389» است.هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیر گذار بر میزان اعتماد اجتماعی در بین شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استعانت از نظریه های مرتبط،عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با طرح پرسشهایی که آیا عوامل اشاره شده بر میزان اعتماد اجتماعی به دانشگاه آزاد اسلامی موثر است؟ ضریب تاثیر کدام یک از عوامل و شاخص‌ها بیشتر است؟،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 1000 نفر از دانشجویان واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی و والدین آنها هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای انجام مباحث مدلسازی از نرم افزار لیزرل[1]  استفاده شده است.

نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی رابطه معنی داری و مستقیم بین شاخصهای متغیر های مستقل عوامل آموزشی و تربیتی با متغیر وابسته میزان اعتماد اجتماعی حکایت دارد.مهمترین معرف های شاخصهای آموزشی به ترتیب اهمیت غنی بودن کتابخانه،کیفیت آموزشی،امکانات و فضای آموزشی است.به عبارت دیگر با ارتقاء کمی و کیفی شاخصهای آموزشی و تربیتی ،میزان اعتماد به دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می یابد.همچنین مهمترین معرف های شاخصهای اجتماعی به ترتیب اهمیت پایگاه اجتماعی فرد و جایگاه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی است به عبارت دیگر با ارتقاء کمی و کیفی شاخصهای اجتماعی،میزان اعتماد به دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می یابد.همچنین نتایج الگوسازی معادلات ساختاری حکایت از رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته است. با توجه به شاخصهای الگو سازی می توان استدلال کرد که مدلهای ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبي بين مدل به تصوير درآمده و يا مدل ساختاري شده با داده‌هاي تجربي فراهم گرديده است.به عبارت بهتر متغیرهای فوق صلاحیت لازم را جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش را دارند.

واژه های کلیدی: اعتماد اجتماعی،دانشگاه آزاد اسلامی،مدلسازی معادلات ساختاری،آموزشی،تربیتی.

مقدمه

انسان به حکم اینکه موجودی اجتماعی است وبه تعبیری تمایل به زندگی اجتماعی ریشه در فطرت اودارد ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است.ارتباطی که درپرتو آن موفق گردد مشکلات ونارسایی های خود را مرتفع نماید وبطور متقابل در رفع مشکلات وکاستیهای متعدد دیگران مؤثر باشد.اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است وزمینه ساز مشارکت وهمکاری در میان اعضای جامعه می باشد در فضای مبتنی براعتماد ابزارهایی چون زور واجبار برای رعایت قوانین ومقررات وحق وحقوق دیگران،کارایی خود را ازدست می دهند.اعتماد درسطح کلان ودر روابط اجتماعی یکی از مهمترین شروط مبادله است.به قول جورج زیمل :بدون اعتماد عمومی افراد به یکدیگر،جامعه تجزیه می شود. به گفته کلمن:اعتماد آن نوع رابطه کیفی است که قدرت عمل کردن را سرعت می بخشد.

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

 باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعالیتهای پژوهشی

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان« تاثیر عوامل اجتماعی و فرهنگی بر میزان گرایش اعضای باشگاه پژوهشگران جوان به انجام فعالیتهای پژوهشی در سال1388» است.هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیر گذار بر این موضوع و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 235 نفر از اعضای  باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه12 هستند که به صورت تمام شماری انتخاب شده اند.در این مقاله به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارspss و Lisrel استفاده شده است.

نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی خطی و مستقیم رابطه آماری بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته حکایت دارد. به عبارت دیگر رابطه معنی داری بین عوامل فرهنگی(ارزش و منزلت محقق، نوع فعالیت اعضای باشگاه، مکان فعالیت اعضای باشگاه، امکانات تحقیقاتی دانشگاه، تصویب به موقع فعالیتهای پژوهشی)و عوامل اجتماعی(تحصیلات و درآمد اعضای باشگاه،پایگاه اجتماعی والدین اعضای باشگاه،مدیریت پژوهشی باشگاه با ميزان گرایش اعضای باشگاه به انجام فعاليتهاي پژوهشي(تالیف مقاله پژوهشی، ترجمه یا تالیف کتاب، شرکت در همایش های علمی، اجرای طرحهای پژوهشی، مطالعه آزاد علمی،همکاری در اجرای طرح)رابطه وجود دارد.

 واژه های کلیدی: باشگاه پژوهشگران جوان، فعالیتهای پژوهشی

 مقدمه

بررسي پيشرفتهاي علمي كشورها حاكي از آن است كه علوم فقط از طريق آموزش بدست نمي آيند،بلكه تحقيق در توليد و اشاعه علوم نقش مؤثري دارد و كشورهايي كه تحقيقات اصيل و مستقلي ندارند از توسعه و رشد درونزا برخودار نيستند.بنابراين نقش تحقيقات علمي به منزله ساز و كار مؤثر و تعيين كننده  در توسعه ملي را نمي توان كم اهميت تلقي كرد.تأثيرگذاري تحقيقات علمي در ابعاد مختلف آن(تحقيقات بنيادي،كاربردي،توسعه اي)بر ساير متغيرهاي اقتصادي–اجتماعي از جمله فقر،بيكاري،درآمد سرانه ملي و...باعث بهبود وضعيت هاي اقتصادي و اجتماعي مي شود.گسترش اين توسعه به بهبود شاخصهاي اجتماعي نظير آموزش،بهداشت، مسكن،تأمين و امنيت اجتماعي و...منجرمي شود .بنابراين توسعه موزون بدليل گسترش تحقيقات در جوامع رخ مي دهد و مي تواند تمامي جنبه هاي حيات اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و سياسي جامعه را تحت تأثير قرار دهد.بعلاوه بهبود شاخصهاي اقتصادي– اجتماعي به معناي تأمين نيازهاي اساسي جامعه،احساس اعتمادبه نفس، رفاه اجتماعي و اقتصادي را براي افراد جامعه فراهم نمايد.

جامعه ايران بعنوان يك كشور آسيايي و درحال توسعه كه تلاش مي كند گامهايي را درجهت توسعه موزون بردارد در طول تاريخ تغييرات و تحولات زيادي را تجربه كرده است و اين واقعيت را در يافته كه جز با تحقيقات علمي وكاربردي نمي توان قدم در اين راه گذاشت.لذا باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی بعنوان متولی یک نهاد پژوهشی می تواند در این بخش سهم قابل توجهی داشته باشد.همین امر بهانه ای گردید تا در حیطه انجام فعایتهای علمی و پژوهشی،میزان گرایش پژوهشگران را مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم.جزئیات این بررسی در این مقاله آمده است.

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

چكيده:

مقاله حاضر مستخرج از طرح پژوهشی با عنوان«بررسي عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر ميزان اعتماد اجتماعی شهروندان تهرانی به دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389»است.هدف این پژوهش رواسازی مقیاس سنجش اعتماد اجتماعی به دانشگاه آزاد اسلامی می باشد که با استعانت از نظریه های مرتبط،مورد بررسی قرار گرفته است.پژوهش حاضر با طرح این پرسش که آیا ابزار سنجش میزان اعتماد اجتماعی به دانشگاه آزاد اسلامی از روایی و پایایی برخوردار است؟سوالات ابزار اعتماد اجتماعی از طریق تحلیل عاملی به چه مفاهیمی قابل تقلیل است؟،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه شامل 23 ماده با طیف لیکرت در مقیاس پنج درجه ای است که بر روی نمونه اجرا شد.نمونه مورد مطالعه 1000 نفر از دانشجویان واحدهای منطقه هشت دانشگاه آزاد اسلامی و والدین آنها هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.

ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد مطالعه با توجه به گویه های درنظر گرفته شده در سطح مقیاس لیکرت در مرحله اولیه 90/0 بدست آمد و نشان داد که با توجه به بالا بودن ضریب آلفا،ابزار اندازه گیری از قابلیت بالایی برخوردار است.اما در مرحله دوم با اجرای مجدد این مقیاس23 ماده ای،ضریب روایی95/0 به دست آمد.در بررسی تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس، شش عامل از طریق چرخش تحليل عامل،استخراج شده است.به عبارت دیگر ابزار سنجش اعتماد اجتماعی از شش عامل كه به ترتيب عوامل عبارتند از:مقیاسهای اعتماد عمومی،صداقت،صراحت،سهیم کردن،تمایلات همکاری جویانه و اطمینان است، تشكيل شده است.جزئیات بیشتر این بحث در این مقاله آمده است.

 واژه های کلیدی:اعتماد اجتماعی[1]،دانشگاه آزاد اسلامی[2]،روایی[3]،چرخش واریماکس[4]،تحلیل مولفه های اصلی[5].

 مقدمه

انسان به حکم اینکه موجودی اجتماعی است وبه تعبیری تمایل به زندگی اجتماعی ریشه در فطرت او دارد ناگزیر از ایجاد ارتباط با دیگران است.ارتباطی که درپرتو آن موفق گردد مشکلات ونارسایی های خود را مرتفع نماید و بطور متقابل در رفع مشکلات و کاستیهای متعدد دیگران مؤثر باشد.اعتماد یکی از جنبه های مهم روابط انسانی است و زمینه ساز مشارکت وهمکاری در میان اعضای جامعه می باشد در فضای مبتنی براعتماد ابزارهایی چون زور و اجبار برای رعایت قوانین ومقررات و حق و حقوق


[1].Social Trust

[2] .Islamic Azad University

[3] .validity

[4] .varimax Rotation

[5] . principal component analysis

*استادیارجامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن و عضو باشگاه پژوهشگران جوان  majidkaffashi@gmail.com   

این پژوهش تحت عنوان طرح پژوهشی و با اعتبارات مالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انجام شده است.

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

چكيده

جوامع مختلف تحت تاثيرتحولات بسيارعظيم علمي–تكنولوژيك به سمت جامعه اطلاعاتي درحال حركت هستند. جامعه اطلاعاتي،جامعه اي است كه ساختارآن متاثرازفناوري است.معيارهايي همچون فناوري،مشاغل اطلاعاتي، جغرافيا، اقتصاد،فرهنگ،فراگيري رسانه هاوجهاني شدن درايجادجامعه اطلاعاتي مؤثربوده اند.درجامعه اطلاعاتي،جوامع باچالشهايي چون نابرابري اجتماعي،هويتهاي جديد،تمايزپذيري وشالوده شكني نهادهايي نظيردولت،وفرصتهايي چون نقش اينترنت درپژوهش،خلاقيت وعلم،تعامل وهمزيستي جهاني،شكل گيري هويت سيال وبين سياره اي روبه روشده اند.به علت وجوداين چالشهاانسجام اجتماعي درجامعه اطلاعاتي بخصوص دركشورهاي درحال توسعه مانندايران متزلزل شده واز حالت انسجام مكانيكي به انسجام ارگانيكي تغيير شكل داده است.به همين دليل جوامع مي توانند با تدابيري كه مي انديشندچالشها را ازپيش روبرداشته وازفرصتهادرجهت رفاه وسعادت مردم استفاده كنند.دربحث ازجامعه شناسي جامعه اطلاعاتي اينترنت داراي جايگاهي مهم است.اين تكنولوژي بادگرگون سازي بنيادين مفاهمي وادراكات از زمان وفضا،باعرضه قسمت قابل توجهي ازدانش هاي بشري به شكل آني وبراي همه،باامكان پذيرساختن رابطه مستقيم وفوري ميان افرادي كه حتي درفاصله هاي بسيارجغرافيائي قراردارند،به گونه اي غيرقابل ترديدجهان اطلاعات راعميقا دگرگون ساخته است.اين پديده نوين داراي زمينه هاونتايجي است كه بايد موردتجزيه وتحليل قرارگيرد.باتوسعه شبكه ها،دهكده جهاني درحال شكل گيري است ورسانه هاي سنتي درمعرض تحول اند.

واژگان كليدي:جامعه اطلاعاتي،انسجام اجتماعي ارگانيكي و مكانيكي،تكنولوژي اطلاعات،اينترنت

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

مفهوم شهر فشرده و فرم های شهری پایدار دوشنبه بیست و نهم آذر ۱۳۸۹ 20:12

دكتر مهرداد نوابخش دانشيار دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات 

mehrdadenavabakhsh@yahoo.com

دکتر مجید کفاشی استادیار دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

majidkaffashi@gmail.com

 چکیده

ساختار فشرده شهری منعکس کننده واقعیت پیچیده زندگی روزمره در بسیاری از شهرهای موفق است که می تواند در مورد الگوی شهرهای شعاعی، طولی و نیز ارگانیک که در امتداد مسیرهای ارتباطی شکل می گیرد صادق باشد.اینها الگوهایی از شهرها هستند که در مقابل پخش شدن و گسترش بیش از اندازه،مقاومت کرده اند.لندن مثالی از شهری هماهنگ و یکپارچه در توسعه شهری است که ساکنان آن در مراکز محله ای- فارغ از اینکه در کدام بخش زندگی می کنند- می توانند از تسهیلات محلی در خیابان های اصلی استفاده کنند و در مقیاس کلانشهری در فعالیت هایی که در مرکز شهر رخ می دهد،مشارکت داشته باشند.

این الگوی توسعه شهری فشرده سطوح مناسبی از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را در اطراف مراکز شهری و محلی نگه می دارد و این اطمینان را به وجود می آورد که تمام بخش های شهر- حتی بخش های دور افتاده تر و محله های ساکت تر-در فاصله مناسبی از تسهیلات اصلی حمل ونقل و خدمات شهری قرار دارند.دقیقاً چنین سطحی ازتوسعه است که در اکثر نواحی شهری و پراکنده امروز،کمبود آن احساس می شود.شهر فشرده ای که دانش طراحی شهری را به طرز مناسبی به کار گرفته است و بخش های آن به هم مرتبط هستند.منظور از این ارتباط،بخش بندی خوانا از فضاهای عمومی است که نه تنها بخش های مختلف محله ها و واحدهای همسایگی را به هم متصل می کند،بلکه مردم را از درون حیطه خانه ها،مدارس و محل کار و مؤسسات اجتماعی شان به هم مرتبط می سازد.به تعریف دیگر در فرم شهر فشرده،تأکید بر رشد مراکز شهری موجود و زمین های بازیافتی و در عین حال اجتناب از گسترش و پخش شده شهر در حاشیه هاست.

از ویژگی های شهرهای فشرده این است که عموم مردم در فاصله پیاده روی با تسهیلات اجتماعی قرار دارند ویک سرویس حمل ونقل عمومی مناسب اتوبوس می تواند کارا و پاسخگوی نیازها باشد.علاوه بر این،توسعه اصلی بناها، خیابان ها و فضاهای عمومی است که مردم را به مراکز شهری جذب می کند و نیز در خدمت حداکثر کارایی از نظر انرژی است.صرفاً تراکم نشان دهنده کیفیت شهری نیست.فرم های مختلف معماری اعم از بلوک های بلند در کنار ساختاری سنتی در خیابان وتعدادی بلوک شهری که یک فضای باز را محصور کرده اند،می توانند با تراکم یکسان ساخته شوند،اما کیفیت های کاملاً متنوعی راعرضه کنند.مقاله حاضر با استفاده از روش اسنادی و بهره مندی از کتابخانه دیجیتالی صورت گرفته است.

واژگان کلیدی:شهر فشرده،توسعه پایدار،تراکم شهری

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

هربرت ماركوزه1 ونظريه انتقادي(1979-1898) یکشنبه بیست و هشتم آذر ۱۳۸۹ 20:6

چكيده :

انديشه ماركوزه متاثر از نظريات ماركس ، هايدگر ، هوسرل ، هگل وفرويد مي باشد . ماركوزه به مباني فكري وفلسفي ديالكتيكي وماركسيستي خود وفادار بود ودراواخر دهه 60 بين نوشته اووجنبش جهاني جوانان ارتباط استثنايي ايجاد شد وبعنوان پير چب نو لقب گرفت . اودركتاب انسان تك ساحتي تحت عنوان منطق سلطه از عقلانيت تكنولوژي بحث مي كند معتقد است پيشرفت فني تكنولوژي درجامعه بجاي اينكه به آزادي وتسلط انسان برطبيعت بينجامد به عاملي دربهره كشي بيشتر انسانها شده است .ازنظر او انسان داراي يك بعد ماشيني شده وابعاد ديگر شخصيت انسان از بين رفته است . اخلاق، زبان فرهنگ ، هنر ، عواطف همه از حاكميت تكنولوژي متاثر گرديده اند ودرنتيجه تفكر تك ساحتي درجامعه تك ساحتي ايجاد گرديده وحقوق وآزادي هاي فردي از مفهوم سنتي گذشته دوري جسته وجاي خودرا به فرهنگ مادي سپرده است . ماركوزه براي پاسخ به سؤالاتي ازقبيل حقيقت چيست  وچگونه بدست مي آيد، كتاب خرد وانقلاب را نوشت واينگونه پاسخ داد كه آزادي وحقيقت كامل را مي توان درقلمرو شايسته ذهن يعني دراخلاق ، دين وفلسفه يافت .

كليد واژگان:تفكر تك ساحتي،انسان تك ساحتي، جامعه تك ساحتي،عقلانيت تكنولوژي،ازخود بيگانگي، خرد ،آزادي، حقيقت.

مقدمه :

نظريه هاي انتقادي محصول گروهي از نوماركسيست ها ي آلماني است اين نظريات به دليل نقش وجايگاه دانشگاه فرانكفورت به مكتب فرانكفورت وهمچنين به دليل نحوه نگرش حاكم برآن به مكتب انتقادي معروف شد. بيشتر كارهاي اين نظريه به صورت انتقاداست اما هدف غايي آن افشاي دقيق تر ماهيت جامعه است . مهم ترين انتقادات نظريه انتقادي درقالب انتقاد است. نظريه ماركسيستي ، اثبات گرايي ، جامعه شناسي ، فرهنگ وجامعه نوين مطرح مي شوند . با توجه به گستره وسيع اين مكتب آنچه دراين رابطه مجال بحث مي يابد دراين مقال سعي گرديده ديدگاه انتقادي هربرت ماركوزه با تكيه بردواثر او” انسان تك ساحتي” و”خرد وانقلاب” مورد مطالعه ودقت قرار گيرد .

Herbert marcuse.1

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

Abstract شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ 19:49

The Effects of Social & Cultural Urban Sustainable Development On the Selection of   Residential Location

 Majid kaffashi, Ph.D In Sociology, Faculty member of social sciences department, Islamic Azad University, Roudhen Branch, Tehran (Iran)

 Abstract

The title of present research is “The effect of urban Sustainable development on the selection of residential location” .The main aim of this research is the recognition of socio-cultural urban Sustainable development on citizenship culture for achieving an analytic theoretical model for selection evaluation of residential location concerning the citizens. The sociological theory frame work includes: P.Bourdieu” cognitive background and subjective structure” .J.Elder” rational choice theory” .L.Duhl” urban Need Assessment theory”.(Duhl,1985)

In this research, the main causes affecting evaluation of behavior, action and citizenship culture and residential location of Tehran citizens will be analyzed.

The research method is survey research, using questionnaires for gathering information. The sample society includes 384 citizens who reside in Tehran urban districts 6(YOSEFABAD), 8(NARMAK) and 21(TEHRANSAR) which were chosen by simple random sampling classified.

Research contents include five sections :In the first section, statement problem ,the importance of research and its aims are discussed .In the second section ,review of literature ,Theoretical frame work hypothetical model and hypotheses will be illustrated .The third section deals with methodological discussions .The fourth section will examine the findings of research and finally in the Fifth section ,conclusion and suggestions will be illustrated .The gathered data through statistical descriptive and inferential analysis by Spss and lisrel software’s were implemented .The findings indicate a linear direct model statistical relationship between socio-cultural urban Sustainable development and citizenship culture and a linear direct model statistical relationship between socio-cultural urban Sustainable development and selection of residential location.

In the linear direct statistical relationship between socio-cultural urban Sustainable development and citizenship culture ,the correlation integrity between these ,two variables indicate that, the more the citizens make use of socio-cultural means ,The more they will abide by norms of citizenship culture .Of course this was acceptable only for ninety five percent of the cases ,which can be extended to all Tehran citizens .The existence of suitable space and possibilities in residential locations ,will cause the citizens to abide by citizenship norms .For example ,in the mechanization of urban services ,the availability of garbage bucket, caused that citizens to place the garbage on the right time on the right location.

In the linear direct statistical relationship between socio-cultural urban Sustainable development and the selection of residential location correlation integrity between the two variables indicate that ,the more residential locations provide socio-cultural possibilities and services ,the more citizens are induced to select that location for their residence .This is actually true for eighty nine percent of residents which can be extended to all Tehran citizens .It is also important to know that from the two factors” social and cultural” ,social factors are more important in terms of affecting residential location. Regarding the examination of social factors affecting urban Sustainable development and selection of residential location of Tehran citizens ,the security of residential location, availability of medical services ,accessibility of purchasing centers ,availability of transportation services, closeness to parents and family members and work place and family the function of management execution are of major importance.

The findings also indicate that priority of residency location depends on:1.accessibility to urban transportation sites.2.availability of artistically and cultural centers.3.accessibility to work place.4.closeness to parents and family members houses .In case of relationship between cultural factors affecting urban Sustainable development and selection of residence location of Tehran citizens ,it was disclosed that the selection of residence location mainly depends on the existence of learning and cultural centers recreational and athletic centers ,safe environment ,variety of residential styles ,existence of green space ,and clean air in the residential location.

 

Key Words: Sustainable Development, Culture of Citizenship,Selection of   Residential Location

 

 

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

Abstract شنبه بیست و هفتم آذر ۱۳۸۹ 19:40

 

The ٍExamination of Factors Affecting the Expansion of Tourism Industry and Their Impacts on Tourists' Satisfaction with a Focus on Isfahan Province (Iran)

Majid kaffashi, Ph.D

Faculty member of social sciences department,

Islamic Azad University

Roudhen Branch, Tehran (Iran)

 

Abstract

The present paper was the result of a set of studies aiming at recognizing the problems and difficulties of Tourism industry in Iran. This study attempted to show the shortcomings in this industry. One of the goals pertaining to the research was the amount of satisfaction among tourists who traveled to Iran and also, comparing the views of Iranian Experts in Tourism industry with that of Foreign tourists about Iran Tourism industry. The samples were 2 groups: one group was of Tourism industry Experts working in Tourism Organization and another, was foreign tourists traveled to Isfahan. In this research, sampling was done in cross-sectional method from tourist hotels in Isfahan, i.e. 200 tourists from eight nationalities and 50 experts from Tourism industry were examined. In the theoretical framework of the research some theories such as the theory of exchange and the theory of sustainable tourism development were also considered. This research tried to answer the following questions: what are the effective factors in attraction and repulsion of Iran’s Tourism industry? How satisfied are the foreign tourists traveling to Iran (Isfahan)? And what factors are involved in this satisfaction? For the reliability and validity of the questionnaires, first, we administered the first-draft questionnaires to a limited number of tourists and experts. Then, the final-draft questionnaire was made according to the findings and was administered to the actual sample. Then, data were analyzed using SPSS software. Data analysis indicated that the following factors would affect the tourists' satisfaction and the boom in Iran tourism industry:

Improving tourist welfare facilities, providing more period of stay, establishing security, having more publicity campaign, decreasing religious restrictions, planning private investment in Tourism industry, developing stable transportation, lifting commercial limitation, upgrading educational quality in tourist areas, expanding Iran’s  cultural relations with other countries, etc.

 

Keywords: Tourism, Industry, Development, Satisfaction, Culture, Society.

 
INTRODUCTION

            Nowadays, the tourism industry is the key of economy in most of the countries, especially in the third world countries, insofar as the tourism is of priority over other development programs in these countries. Attempt has been exerted to identify the effective factors in tourism industry boom. The proponents of tourism industry believe that this industry can decrease the political tensions and is also facilitating factor for global peace. As the geographical borders of the countries are being disappeared and a phenomenon called “Global Village” is being meaningful, little by little, our world will be smaller and people will be friendlier. In Iran where developing non-petroleum income is among the government’s economic policies, tourism development can be a profitable source of income. In case of a more appropriate programming, the tourism industry would be a significant source of foreign exchange for Iran. The reasons encouraging the tourists to select a place to visit, especially in the Middle East including Iran can be classified in to many factors the most important of which is the unique features of the Iranian historical building. The reason is that these specific places would reflect and render the real concept of life and culture of the ancestors. To reach such a goal, the tourists would accept to pay extravagantly and tolerate any difficulties during the journey. What accelerate their departure into Iran is the factors such as secondary motivations, entertainment, and convenience for the tourists; the last issue is of the less importance that would have negative effect on tourists to reconsider their trip if it is not of our great concern. Thus, the shortcomings of this industry

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان«تأثیر امکانات شهری بر فرهنگ شهروندی با تأکید بر عوامل اجتماعی-فرهنگی »است.هدف این پژوهش شناخت تأثیرامکانات اجتماعی-فرهنگی بر فرهنگ شهروندی و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی در خصوص تبیین فرهنگ شهروندی شهروندان می باشد که با استعانت از چارچوب های مرجع و نظریه های جامعه شناختی از جمله:نظریه«زمینه ها و ساختمان ذهنی پیر بوردیو»،«نظریه اختیار عاقلانه جان الستر»،«نظریه نیاز سنجی شهری لئونارد دهل»،عوامل مهم و اثر گذار وتبیین کننده رفتار، کنش و فرهنگ شهروندی شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با طرح سه پرسش اصل وسی وپنج پرسش فرعی حول محور چگونگی و چیستی عوامل اجتماعی و فرهنگی بر فرهنگ شهروندی شهروندان و با استفاده از سه فرضیه اصلی و سی پنج فرضیه فرعی که ناظر به تأثیر گذاری عوامل اجتماعی فرهنگی بر فرهنگ شهروندی هستند،به تحلیل و تبیین موضوع پرداخته است.روش این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 384 نفر از شهروندان تهرانی ساکن در منطقه هشت تهران می باشند که با روش نمونه گیری احتمالی از نوع طبقه بندی متناسب با حجم و تصادفی ساده انتخاب شده اند.مباحث تحقیق شامل پنج فصل می باشند در فصل اول به بیان مساله،ضرورت و هدف تحقیق،در فصل دوم؛مطالعات پیشین در چارچوب نظری،مدل نظری و فرضیات تحقیق،در فصل سوم؛مباحث روش شناسی،در فصل چهارم؛یافته های پژوهش،در فصل پنجم؛نتیجه گیری و پیشنهادات سامان داده شده است.اطلاعات جمع آوری شده برای انجام آماره و تکنیک های آماری توصیفی واستنباطی از نرم افزارspss و جهت سنجش برازش مدل نظری تحقیق از نرم افزار لیزرل استفاده شده است.

نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی خطی و مستقیم رابطه آماری بین امکانات اجتماعی و فرهنگی شهری و فرهنگ شهروندی حکایت دارد.در الگوی خطی و مستقیم رابطه آماری بین«عوامل اجتماعی و فرهنگی توسعه پایدار شهری»و «فرهنگ شهروندی» ضریب همبستگی این دو متغیر حاکی از آن است که هر چه شهروندان از امکانات اجتماعی و فرهنگی بیشتری برخوردار باشند،به همان اندازه عملکرد بالاتری در زمینه رعایت اصول و موازین فرهنگ شهروندی از خود بروز می دهند اما نه در صد درصد از موارد،بلکه در نودوپنج درصد از موارد این امکان وجود دارد و این نتیجه قابل تعمیم به کلیه شهروندان تهرانی می باشد.وجود فضا و امکانات مناسب در محله های مسکونی،افراد را ملزم به رعایت اصول شهروندی می نماید.بعنوان مثال در طرح مکانیزاسیون خدمات شهری،فراوانی و در دسترس بودن سطلهای زباله موجب گردید تا شهروندان خود را ملزم سازند تا زباله را در زمان مقرر و در جای خود قرار دهند.

واژه های کلیدی:فرهنگ شهروندی،امکانات اجتماعی و فرهنگی شهر

 

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

 دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطق

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان«بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه12 به انجام فعالیتهای پژوهشی در سال1387» است.هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیر گذار و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استعانت از نظریه های«مبادله،«کنش پارسونز»،«مازلو»،عوامل مهم و اثر گذار وتبیین کننده پژوهشگران در زمینه انجام فعالیت پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش با طرح پرسشهایی ،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 235 نفر از دانشجویان عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه12 هستند که با روش نمونه گیری تمام شماری انتخاب شده اند.

مباحث پژوهش حاضر شامل پنج فصل می باشند در فصل اول به بیان مساله،ضرورت و هدف تحقیق،در فصل دوم؛مطالعات پیشین چارچوب نظری، و فرضیات تحقیق،در فصل سوم؛مباحث روش شناسی،در فصل چهارم؛یافته های پژوهش،در فصل پنجم؛نتیجه گیری و پیشنهادات سامان داده شده است.برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارspss استفاده شده است.

نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی خطی و مستقیم رابطه آماری بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته حکایت دارد. به عبارت دیگر رابطه معنی داری بین گروههای تحصيلي،وجود ارزش ومنزلت محقق،عملکرد مديريت پژوهشی،نوع فعاليت تحقيقاتي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان،مكان فعاليت اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان،امكانات تحقيقاتي دانشگاه،ضوابط ارائه تصويب غعاليتهاي پژوهشي اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان،اعمال سلايق و ارزشهاي فردي مديران،پایگاه اجتماعی والدین اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان،درآمد اعضاي باشگاه پژوهشگران جوان و ميزان تمایل آنها به انجام فعاليتهاي علمي و پژوهشي رابطه وجود دارد.

واژه های کلیدی: عضو باشگاه پژوهشگران جوان، فعالیتهای پژوهشی

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان«بررسی تاثیر اینترنت بر ارزشهای خانواده در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی89-1387»است.هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیر گذار بر ارزشهای خانواده در بین دانشجویان و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استعانت از نظریه های مرتبط،عوامل مهم و اثر گذار مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر با طرح پرسشهایی،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 384 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن هستند که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب با حجم و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای آزمون مدل نظری تحقیق از نرم افزار لیزرل[1] استفاده شده است.نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی رابطه آماری معکوس بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته حکایت دارد.به عبارت دیگر رابطه معنی داری و معکوسی بین متغیر های مستقل شامل دسترسی دانشجویان به اینترنت،استفاده بیشتر دانشجویان از اینترنت، میزان وابستگی دانشجویان به اینترنت،محیط تعاملی اینترنت،فضای صمیمیت،روابط احساسی،وارد شدن دانشجویان در بحث و مناظره گروهی،مورد پذیرش واقع شدن دانشجویان درمحیط تعاملی اینترنتی،احساس رضایت دانشجویان از احساس گمنامی در اینترنت،میزان اطلاع خانواده در استفادۀ فرزندان از محیط های اینترنتی با متغیر وابسته ارزش های خانواده وجود دارد.

همچنین نتایج الگو سازی معادلات ساختاری حکایت از رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته است،که با توجه به شاخصهای الگو سازی می توان استدلال کرد که مدلهای ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبي بين مدل به تصوير درآمده و يا مدل ساختاري شده با داده‌هاي تجربي فراهم گرديده است  به عبارت بهتر متغیرهای فوق صلاحیت لازم را جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش را دارند.

واژه های کلیدی: اینترنت،ارزش،خانواده، مدلسازی معادلات ساختاری، سازه.

مقدمه

خانواده پایه بنیادین اجتماع وسلول سازنده زندگی انسان وخشت بنای جامعه وکانون اصلی حفظ سنت ها وهنجارها وارزش های اجتماعی است.خانواده شالوده استوار پیوندهای اجتماعی وروابط خویشاوندی و کانونی در جهت بروز وظهور عواطف انسانی ومکانی برای«پرورش اجتماعی»است.خانواده واحدی است که براساس ازدواج پدید می آید و از آغاز پیدایی خود،همچون حریمی امن،زندگی انسان را در بر می گیرد و موج تازه ای در درون شبکه خویشاوندی ایجاد می شود واین موج جدید است که شمار زیادتری از خویشاوندان را نیز به هم پیوند می دهد.انسان درخانواده فرآیند جامعه پذیری که مجموعه ای  از«بایدها» و«نبایدها» است وبالاخره نقش هایی را درارتباط با دیگران یاد می گیرد.آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار است توجه به ارزشها به ویژه ارزشهای اجتماعی است.ارزش های اجتماعی از اساسی ترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند که از طریق کنترل وهدایت آنها می توان جامعه را به زوال ویا به تعالی کشاند.بنابراین خانواده ها و مسئولین باید خیلی راغب باشند که بدانند، چه عواملی موجب پیدایش ارزشها دریک جامعه می شوند وچگونه می توان این ارزش ها را تغییر داد. اهمیت ارزش در آن نهفته است که پایه ارزیابی ما را از پدیده های اطرافمان،از خودمان از نزدیکان واز دیگر انسانها واز جامعه تشکیل می دهند ودر واقع رفتارما را نسبت به آنها تنظیم می کنند.[1] .Lisrel

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

 بر کیفیت برگزاری کارگاههای روش شناسی تحقیق

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان«بررسي شاخصهای اجتماعی و فرهنگی موثر بر کیفیت برگزاری کارگاههای روش شناسی تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی در سال 1389است.هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیر گذار و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استعانت از نظریه های«مبادله»،«کنش پارسونز»،عوامل مهم و اثر گذار وتبیین کننده در زمینه کیفیت برگزاری کارگاههای روش شناسی تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش با طرح پرسشهایی،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 300 نفر از اعضای هیات علمی شرکت کننده در کارگاههای روش تحقیق دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه8 و12 هستند که با روش نمونه گیری خوشه ای و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.برای انجام مباحث مدلسازی از نرم افزار لیزرل[2] استفاده شده است.CVR[3] بدست آمده 85/0 است که از مقدار قابل قبول برخوردار است.آلفای ابزار اندازه گیری برابر با 95/0 است که در حد بالایی است.

نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی رابطه آماری بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته حکایت دارد.به عبارت دیگر از آنجا که مقدار «شاخص نیکویی برازش»این مدل برابر 92/0می باشد می توان بیان کرد که این مدل برازش قابل قبولی با واقعیت دارد.میزان ضریب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم شاخصهای فرهنگی بر کیفیت برگزاری کارگاه به میزان(77/0)است.مهمترین معرف های شاخصهای فرهنگی به ترتیب اهمیت،سرفصل مباحث روش شناسی،تخصص اساتید،تحقق پیوند تئوری و عمل و تسلسلی بودن کارگاه است.همچنین میزان ضریب بدست آمده بیانگر اثر مستقیم شاخصهای اجتماعی بر کیفیت برگزاری کارگاه به میزان(75/0)است.مهمترین معرف های شاخصهای اجتماعی به ترتیب اهمیت،تجانس تحصیلی افراد شرکت کننده، مدیریت اجرایی کارگاه و زمان اجرایی کارگاه است به عبارت دیگر با ارتقاء کمی و کیفی شاخصهای فرهنگی و اجتماعی، کیفیت برگزاری کارگاه های روش شناسی تحقیق در دانشگاه آزاد اسلامی افزایش می یابد.همچنین نتایج الگو سازی معادلات ساختاری حکایت از رابطه بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته است. با توجه به شاخصهای الگو سازی می توان استدلال کرد که مدلهای ارائه شده از برازش خوبی برخوردار بوده و انطباق مطلوبي بين مدل به تصوير درآمده و يا مدل ساختاري شده با داده‌هاي تجربي فراهم گرديده است.به عبارت بهتر متغیرهای فوق صلاحیت لازم جهت استفاده در قالب یک مدل نهایی پژوهش را دارند.

واژه های کلیدی:کارگاه،دانشگاه آزاد اسلامی،مدلسازی معادلات ساختاری،روش تحقیق.

مقدمه

بررسي پيشرفتهاي علمي كشورها حاكي از آن است كه علوم فقط از طريق آموزش بدست نمي آيند،بلكه تحقيق در توليد و اشاعه علوم نقش مؤثري دارد و كشورهايي كه تحقيقات اصيل و مستقلي ندارند از توسعه و رشد درونزا برخوردار نيستند.بنابراين نقش تحقيقات علمي به منزله ساز و كار مؤثر و تعيين كننده در توسعه ملي را نمي توان كم اهميت تلقي كرد.تأثيرگذاري تحقيقات علمي در ابعاد مختلف آن (تحقيقات بنيادي،كاربردي،توسعه اي)بر ساير متغيرهاي اقتصادي–اجتماعي از جمله فقر،بيكاري،درآمد سرانه  این پژوهش تحت عنوان طرح پژوهشی و با اعتبارات مالی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی انجام شده است.

[2] .Lisrel

 [3] .Content Validity Ratio

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان«بررسی تاثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن در سال تحصیلی1388»است.هدف این پژوهش رواسازی مقیاس سنجش تاثیر اینترنت بر ارزشهای تربیتی خانواده می باشد که با استعانت از نظریه های مرتبط،مورد بررسی قرار می گیرد.پژوهش حاضر با طرح پرسشهایی،به تحلیل و تبیین موضوع پژوهش پرداخته است.نمونه مورد مطالعه 384 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن هستند که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب با حجم و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.روش تحقیق این پژوهش،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه شامل 50 ماده با طیف لیکرت در مقیاس پنج درجه ای است که در مورد آنها اجرا شد.ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد مطالعه با توجه به گویه های درنظر گرفته شده در سطح مقیاس لیکرت 90/0 بود و نشان داد که با توجه به بالا بودن ضریب آلفا،ابزار اندازه گیری از قابلیت بالایی برخوردار است.اما شانزده ماده آن که دارای همبستگی ضعیف و غیر معنی دار با نمره کلی بودند،حذف شدند.پس از حذف این مواد،از این مقیاس 34 ماده ای یک ضریب روایی95/0 به دست آمد.تحلیل مولفه های اصلی با استفاده از چرخش واریماکس،هفت عامل را به دست داد:فضای صمیمیت،برقراری روابط احساسی و مناظره گروهی،میزان پذیرش در اینترنت،آگاهی والدین دانشجویان در استفاده فرزندانشان از اینترنت،وابستگی به اینترنت،ارزشهای خانواده،رضایت از احساس گمنامی.

واژه های کلیدی: اینترنت،ارزش،خانواده،روایی،چرخش واریماکس،تحلیل مولفه های اصلی.

مقدمه

خانواده پایه بنیادین اجتماع وسلول سازنده زندگی انسان وخشت بنای جامعه وکانون اصلی حفظ سنت ها وهنجارها وارزش های اجتماعی است.خانواده شالوده استوار پیوندهای اجتماعی وروابط خویشاوندی و کانونی در جهت بروز وظهور عواطف انسانی ومکانی برای«پرورش اجتماعی»است.خانواده واحدی است که براساس ازدواج پدید می آید و از آغاز پیدایی خود،همچون حریمی امن،زندگی انسان را در بر می گیرد و موج تازه ای در درون شبکه خویشاوندی ایجاد می شود واین موج جدید است که شمار زیادتری از خویشاوندان را نیز به هم پیوند می دهد.انسان درخانواده فرآیند جامعه پذیری که مجموعه ای از«بایدها» و«نبایدها» است وبالاخره نقش هایی را درارتباط با دیگران یاد می گیرد.آنچه در خانواده از اهمیت برخوردار است توجه به ارزشها به ویژه ارزشهای اجتماعی است.ارزش های اجتماعی از اساسی ترین عناصر یک نظام اجتماعی هستند که از طریق کنترل وهدایت آنها می توان جامعه را به زوال ویا به تعالی کشاند.بنابراین خانواده ها و مسئولین باید خیلی راغب باشند که بدانند، چه عواملی موجب پیدایش ارزشها دریک جامعه می شوند وچگونه می توان این ارزش ها را تغییر داد. اهمیت ارزش در آن نهفته است که پایه ارزیابی ما را از پدیده های اطرفمان،از خودمان از نزدیکان واز دیگر انسانها واز جامعه تشکیل می دهند ودر واقع رفتارما را نسبت به آنها تنظیم می کنند.از اینجا است که واژه

فصلنامه اندیشه های تازه در علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامي واحد رودهن شماره 16 1389

نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |

دانشگاه آزاد اسلامی به انجام فعالیتهای علمی-پژوهشی

چكيده:

پژوهش حاضر با عنوان« بررسی عوامل موثر بر میزان گرایش اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به انجام فعالیتهای علمی-پژوهشی(مطالعه موردی منطقه 12)» است.هدف این پژوهش شناخت عوامل تاثیر گذار و دستیابی به یک الگوی نظری تحلیلی می باشد که با استعانت از نظریه های «مبادله»، «کنش پارسونز»،«مازلو»،عوامل مهم و اثر گذار وتبیین کننده پژوهشگران در زمینه انجام فعالیت پژوهشی مورد بررسی قرار می گیرد.

روش تحقیق این پژوهش ،پیمایشی و ابزار گردآوری اطلاعات،پرسشنامه است.نمونه مورد مطالعه 320 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه12 هستند که با روش نمونه گیری طبقه بندی شده متناسب با حجم و در نهایت با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.

برای انجام مباحث آمار توصیفی و استنباطی از نرم افزارspss استفاده شده است.نتایج این پژوهش بر وجود یک الگوی رابطه آماری بین متغیر های مستقل و متغیر وابسته حکایت دارد.به عبارت دیگر رابطه معنی داری بین وجود ارزش ومنزلت محقق،عملکرد مديريت پژوهشی،نوع فعاليت تحقيقاتي اعضاي هیات علمی، امكانات تحقيقاتي دانشگاه ،اعمال سلايق و ارزشهاي فردي مديران،پایگاه اجتماعی اعضاي هیات علمی و ميزان گرایش آنها به انجام فعاليتهاي علمي و پژوهشي رابطه وجود دارد.همچنین مشخص گردید میزان گرایش اعضای هیات علمی به فعالیت پژوهشی به تفکیک گروههای علمی و مكان فعاليت اعضاي هیات علمی با یکدیگر متفاوت است. به بیان دیگر می توان اذعان داشت بالاترین میزان گرایش از آن پژوهشگرانی است که در رشته های مهندسی تحصیل می کنند وپژوهشگرانی که در رشته ای علوم پایه و مهندسی تحصیل می کنند،در مراتب بعدی قرار دارند.همچنین میانگین سطح گرایش پژوهشگرانی که در دانشگاه تحقیق می کنند در مقام قیاس با کسانی که بیرون از دانشگاه تحقیق می کنند به اندازه 9 واحد اختلاف نشان می دهد.

 واژه های کلیدی: عضو هیات علمی، فعالیتهای پژوهشی،میزان گرایش

مقدمه

بررسي پيشرفتهاي علمي كشورها حاكي از آن است كه علوم فقط از طريق آموزش بدست نمي آيند،بلكه تحقيق در توليد و اشاعه علوم نقش مؤثري دارد و كشورهايي كه تحقيقات اصيل و مستقلي ندارند از توسعه و رشد درونزا برخودار نيستند.بنابراين نقش تحقيقات علمي به منزله ساز و كار مؤثر و تعيين كننده  در توسعه ملي را نمي توان كم اهميت تلقي كرد.تأثيرگذاري تحقيقات علمي در ابعاد مختلف آن(تحقيقات بنيادي،كاربردي،توسعه اي)بر ساير متغيرهاي اقتصادي–اجتماعي از جمله فقر،بيكاري،درآمد سرانه ملي و...باعث بهبود وضعيت هاي اقتصادي و اجتماعي مي شود.گسترش اين توسعه به بهبود شاخصهاي اجتماعي نظير آموزش،بهداشت، مسكن،تأمين و امنيت اجتماعي و...منجرمي شود.بنابراين توسعه موزون بدليل گسترش تحقيقات در جوامع رخ مي دهد و مي تواند تمامي جنبه هاي حيات اجتماعي،اقتصادي،فرهنگي و سياسي جامعه را تحت تأثير قرار دهد.بعلاوه بهبود شاخصهاي اقتصادي– اجتماعي به معناي تأمين نيازهاي اساسي جامعه،احساس اعتمادبه نفس، رفاه اجتماعي و اقتصادي را براي افراد جامعه فراهم نمايد.

فصلنامه اندیشه های تازه در  علوم تربیتی دانشگاه آزاداسلامي واحد رودهن شماره 12 ، 1388
نوشته شده توسط مجیدکفاشی  | لینک ثابت |